OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIE T
SERIEN.B. N:r. 15 — 1929.

Uppläses i Skellefteå stads kyrka.

N:r 15. Faststillda ordningsföreskrifter för torghandel i Skellefteå
stad.

På därom av magistraten i Skelleftea gjord hemställan har Kungl. Maj:ts
Befallningshavande genom resolution den 18 december 1928 fastställt följan—
de

Ordningsföreskrijter för torghandel i Skellefteå.
$ 1.

For torghandel upplåtes tillsvidare det norr om Nygatan belägna s. k.
Torget, där handel må äga rum med livsförnödenheter, såsom produkter av
jordbruket, ladugardshanteringen och tradgardsskotseln, avensom med fisk och
ved, alster av inhemsk husslöjd samt sådana fabriks— och hantverksarbeten, vil—
ka såsom föremål för husflit åstadkommas av lantmän med biträde av hustru,
hemmavarande barn och lagstadda tjänare.

Handel med nötkreatur, hästar, svin, får och andra levande djur må icke
äga rum å torget.

s 2
Utan Magistratens tillstånd må icke någon å torget regelbundet idka han—
del från bord, stånd eller dylikt eller tillhandahålla allmänheten kokat kaffe,
läskedrycker eller lagad mat.

§ 3

Plan för torgets indelning i saluplatser for olika varuslag bestämmes av
Magistraten efter halsovardsnamndens horande.

De personer, som regelbundet salufora varor å torget, erhålla, i den mån
utrymme finnes, åt sig upplåten lämplig plats för rörelsen mot för platsernas
anordnande och renhållning av desamma bestämd avgift, som erlägges å sta—
dens kassakontor.

De åter, som en och annan gång tillfälligtvis försälja varor å torget, anvi—
sas av polisman utan särskild avgift plats för rörelsen.

§ 4.
Akdon, stand, bord, diskar eller dylikt, varifrån försäljning sker, skola

ordnas i rader och kvarter enligt de anvisningar, polisman vid forefallande be—
hov lamnar.