OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 14 — 1929.

Uppläses i Umeå stads kyrka.

N:r 14. PFastställd ändring i den för Umeå stad gällande brand—
ordning.

Till allmän kännedom kungöres, att Kungl. Maj:ts Befallningshavande ge—

nom resolution den 17 januari 1929 prövat skäligt fastställa viss ändring uti

den for Umeå stad gällande brandordning enligt vilken ändring 2 kapitlet 3 §

mom. B skall hava följande lydelse:
Borgarbrandkåren utgöres av:
minst 24 brandmän varav 4 i förmans ställning.

Umea i landskansliet den 22 januari 1929.
PA Lansstyrelsens vagnar:

GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri