OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

A L LM Ä NN A KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:: 13 — 1929.

Upplases i Asele tingslags kyrkor.
N:r 13. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Asele jreda—
gen den 22 februari 1929 kl. 10 fm., kommer darest antagligt anbud erhålles,
att försäljas Jonas Fridian Edman tillhöriga 9/572 mantal n:r 1 Lomsjö eller
hilften av Lomsjö 1* i Åsele socken.

Å fastigheten finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad i mindre gott skick, uppförd av liggande timmer, un—
derdspåntak, indelad å nedre botten i två rum och kök. _Å övre botten finnes
vind.

Mangårdsbyggnad i gott skick, av timmer, indelad i två rum och kok samt
bagarstuga.

Ladugårdsbyggnad, nybyggd, indelad i stall och vedbod.

Visthus av timmer.

Å fastigheten vinterfödas tre kor, en häst och några småkreatur.

Husbehovsved och mulbeten finnas.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,500 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen haftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 19 januari 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri