OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N: 12 — 19290

Uppläses i Asele tingslags kyrkor.
N:r 12. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas å tingsstället i Åsele freda—
gen den 22 februari 1929 kl. 10 fm., kommer därest antagligt anbud erhålles,
att försäljas A. Häggströms och hans hustrus konkursbo tillhoriga 7/96 man—
tal n:r 4 Gavsele i Asele socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader :

Födorådsbyggnad i mycket gott skick, uppförd av liggtimmer, indelad i
nedre botten med två rum och kök, försedda med eldstäder samt å övre botten
ett rum utan eldstad.

Mangårdsbyggnad i mindre gott skick, uppförd av liggtimmer, under
spåntak, med två rum och kök på nedre botten, samt tre rum och kök på övre
botten.

Uthusbyggnad delvis av timmer indelad i

Bagarstuga av timmer, indelad i bakstuga och ett mindre rum.

Vagnslider,

Häststall med plats för en häst. Uthusbyggnaden i gott skick.

Ladugårdsbyggnad, med vedbod, foderlada och tillbyggd loge, med ut—
rymmen för sex nötkreatur, åtta får och en gris. Byggnaden i mindre gott
skick.

Härbärge av liggtimmer, uppfört i två våningar, stenkällare, mjölkbod
av liggtimmer, samt sex hölador.

Å fastigheten vinterfödas 5 å 6 nötkreatur, en häst samt 7 å 8 får.

Husbehovsved och mulbeten finnas.

Å fastigheten utsynas vart tredje år omkring 100 kbm. virke. Nästa ut—
syningsperiod infaller år 1931.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 5,800 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin ratt.

Umea i landskansliet den 19 januari 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri