OCR Output

VASTERBOTTENS LANS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 11 — 10290.

Uppläses i Burträsks tingslags kyrkor.
N:r 11. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
den 19 februari 1929 kl. 11 fin., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att
försäljas Anton Albin Aberg tillhoriga dels 1/320 mantal Villvattnet n:r 6 litt.
Bbc (Villvattnet 6 ) dels 1/320 mantal samma hemman litt. Bbd (Villvattnet
618) dels ock ligenheten Villvattnet 6**, numera om 6,09 hektar, avsöndrad
fran 27/640 mantal Villvattnet n:r 6 litt. Bbb, allt i Burtriisks socken.

Å lägenheterna Villvattnet 6* och 6**, vilka huvudsakligen utgoras av
myrmark och varav omkring 1/2 hektar uppodlats, finnes endast en mindre
åkerlada av bräder.

Skog finnes till husbehov. _Å fastigheterna vinterfödes en ko.

Å lägenheten Villvattnet 6* finnas foljande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad, uppförd av spantervirke, på stenfot, under tak av
spån, indelad i kök och kammare.

Ladugårdsbyggnad, av spantervirke, indelad i ladugård, foderlada, port,
vedbod, hemlighus och gödselrum.

Byggnaderna äro i gott skick.

Fastigheterna hava åsatts ett saluvärde av 2,400 kronor.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger atn]uta betalnmg ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bor vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin ratt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umea 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri