OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:f 10 — 1929.

Uppläses i Burträsks tingslags kyrkor.
N:r 10. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
den 19 februari 1929 kl. 11 f{m., kommer, darest antagligt anbud erhalles, att
försäljas Anders Vilhelm Rönnlund tillhöriga dels Llägenheterna Morliden 1'
(Täppan) om 2,7620 hektar och Morliden 1* (Moran) om 3,2460 hektar, av—
söndrade från 3/64 mantal Morliden n:r 1, litt. Bb, dels ock lägenheten Vill—
vattnet 5** (Bo n:r 3) om 0,2470 hektar, avsöndrad från 3/32 mantal Villvatt—
net n:r 5, litt. Aac (Villvattnet 5**), allt i Burträsks socken.

Lagenheterna Morliden !!# och 1!9 utgöras av myrmark, varav omkring
2 hektar uppodlats. Inga Abyggnader finnas.

Å lägenheten Villvattnet 5 ** finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad, uppförd av spantervirke med sågspånsfyllning, inde—
lad i tre rum och kok.

Ladugårdsbyggnad av spantervirke, indelad i ladugård, port, foderlada,
vagnslider, vedbod samt matbod.

Byggnaderna i gott skick.

Lagenheterna som äro åsatta ett taxeringsvärde av 2,800 kronor, hava sa—
luvarderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran varfor egendomen haftar eller for vilken han eljest
ager åtnjuta betalning ur kopeskillingen, eller har annan ratt, som bor vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri