OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 9 — 1920.

Uppläses i Burträsks tingslags kyrkor.
N:r 9. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
den 19 februari 1929 kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att
försäljas Ernst August Gadd tillhöriga lägenheten Ljusvattnet 9*!* om 22,10
hektar, avsöndrad från 1/16 mantal n:r 9 Ljusvattnet i Burträsks socken.

Å fastigheten finnas följande åbyggnader.

Mangårdsbyggnad av spantervirke, indelad i kök och kammare med för—
tuga å nedre våningen. Ovre vaningen är oinredd men avsedd för två rum.

Ladugårdsbyggnad, delvis av timmer och delvis av spantervirke, indelad i
adugård, port, foderlada, vedbod, vagnslider och hemlighus.

Byggnaderna äro i gott skick.

En åkerlada av bräder.

Å fastigheten vinterfödes en ko.

Skog finnes till husbehov.

Fastigheten har saluvärderats till 2,000 kronor.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
iger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
uktionen iakttagas, ager att darvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri