OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

LLLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A NDSK ANSLIET
SERIEN B. N: 8 — 1929.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
:r 8. Exekutiv auktion. i

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
n 12 februari 1929 kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att
rsäljas Arvid Lindstrom tillhöriga 5/256 mantal n:r 8 Stöcke (8**) i Umeå
cken.

A fastigheten finnas foljande Abyggnader:

Mangårdsbyggnad av resvirke indelad i ett rum och kok. Vinden är oin—
dd.

En mindre byggnad uppford av resvirke, indelad i ett mindre rum samt
k.

Et mindre skjul, inrymmande vedbod och hemlighus.

Samtliga byggnader äro i mindre gott skick.

Å tomten finnes betonggrund för uppförande av en ladugård.

1} fastigheten utsås årligen tre tunnor potatis och bargas omkring 2,000

. hö.
Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 1,200 kronor, har salu—
rderats till enahanda belopp.
Den, som har fordran varför egendomen häftar eller for vilken han eljest
er åtnjuta betalning ur kopeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
ktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin ratt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HAUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri