OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A NDSK ANSLIET
SERIEN B. N:t 7 — 1929

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.
N:r 7. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
den 12 februari 1929 kl. 11 f{m., kommer, darest antagligt anbud erhålles, att
försäljas Elin Renman tillhöriga 1/32 mantal n:r 1 Norrsele eller Norrsele 1*
i Sorsele socken.

Å fastigheten finnas inga åbyggnader.

Skog finnes till husbehov. A hemmanet vinterfodes en ko.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 4,000 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran varför egendomen haftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan ratt, som bor vid
auktionen iakttagas, ager att darvid bevaka sin ratt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS:

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri