OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r ö — 1929.

Uppläses i Degerfors tingslags kyrkor.
N:r 6. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas har å landskansliet fisdagen
den 12 instundande februari kl. 11 fm., kommer, darest antagligt anbud er—
halles, att forsaljas Otto Wilhelm Englund tillhöriga från 195/45056 mantal
n:r 1 Flakabäck i Degerfors socken avsondrade lägenheten Flakabiick 1*>* om
2,05 hektar.

Å lägenheten finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad, av resvirke och bräder, indelad i förstuga, kök, kam—
mare och sal å nedre botten samt förstuga, kok, kammare och sal å övre vå—
ningen.
gUt/zusbyggnad, innehållande ladugard med plats för två kor, port, två
visthusbodar, gödselrum, vedbod och hemlighus.

Byggnaderna äro i någorlunda gott skick.

Å lagenheten finnes ungefar en hektar odlad mark.

Lagenheten har saluvärderats till 4,000 kronor.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin ratt.

Umea i landskansliet den 11 januari 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar:
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri