OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 5 — 1929.

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.
N:r 5. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas här å landskansliet fisdagen
den 12 instundande februari kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Johan Helmer Linder tillhöriga 7/192 mantal n:r 1 Nysjö i
Sorsele socken.

Å fastigheten finnas följande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad av resvirke och brader, indelad i tva rum och kok och
förstuga å nedre botten samt ett rum å vinden.

Mangårdsbyggnad av timmer, indelad i kök, kammare och förstuga; i då—
ligt skick.

Bagarstuga av timmer, indelad i kök, kammare och förstuga; i dåligt
skick. '

Ladugårdsbyggnad av timmer och brader, indelad i fahus, port och foder—
lada, vedbod, gödselrum och hemlighus.

Sommarladugård av timmer.

En åkerlada.

Å fastigheten vinterfödas tre kor och häst.

Skog finnes till husbehov och avsalu.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 5,200 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umea i landskansliet den 11 januari 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar :
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umea 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri