OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK ANSLIET
SERIEN B. N:r 4 — 1929.

Uppläses i Degerfors tingslags kyrkor.
N:r 4. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
den 12 februari 1929 kl. 12 p. d., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att
forsaljas Karl Petter Karlsson och h. h. tillhoriga 1/64 mantal n:r 1 Rengård
(Rengdard 18) i Degerfors socken.

Fastigheten, som saknar åbyggnader, har en areal av 44,7 hektar, därav
enbart skogsmark med ganska god tillgång till skog.

Fastigheten har saluvärderats till 2000 kronor.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar :
GUSTAF HULTMAN. ELOr AUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri