OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNDSKANSLIET
SERIEN B. N:r 3 — 1929.

Uppläses i Degerfors tingslags kyrkor.
N:r 3. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas har å landskansliet fisdagen
den 12 februari 1929 kl. 12 p. d., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att
försäljas Johan Arvid Johansson—Nilsson tillhoriga 1/112 mantal n:r 1
Krånged (Krånged 1*) i Degerfors socken.

Fastigheten, som saknar åbyggnader, har en areal av 33,2 hektar, därav
huvudsakligen skogsmark. Skogen är till storre delen avverkad och återstår
därav endast för återväxtens beframjande.

Fastigheten har saluvärderats till 1000 kronor.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin ratt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar :
GUSTAF HULTMAN. ELOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri