OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

LA NDSK A NSLIET
SERIEN B. N:r 2. — 1920.

Upplases i Degerfors tingslags kyrkor.
N:r 2. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisda—
gen den 12 februari 1929 kl. 12 p. d., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Märta Nilsson tlllhorlora 13/288 mantal n:r 1 Stentriisk litt.
B b (Stenträsk 1°) och 1/256 mantal n:r 3 Manjaur litt. Caab ( Manjaur 3**)
i Degerfors socken.

Fastigheten 13/288 mil. n:r 1 Stenträsk innehåller en areal av 435,2630
hektar, varav skogsmark 424,9380 hektar i tre skriften. Skogen är av vaxtlig
beskaffenhet men ar uenomddnoen med avverkning. Några åbyggnader å fas—
tigheten finnas icke.

Fastigheten har saluvärderats till 15,000 krono

Fastigheten 1/256 mtl. n:r 3 Man]aur mnehaller en areal av 45,5430
hektar, huvudsakligen skogs— och myrmark. Avverkningsbar skog saknas for
narvarande.

Fastigheten har saluvärderats till 400 kronor.

Den, som har fordran varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger atn,uta betalnmg ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bor vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1929.

PA Länsstyrelsens vägnar:
GUSTAF HULTMAN. $ FLOF HUSS.

Umeå 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri