OCR Output

6 1929 DEN 9 JANUARI N:r 1.

§ 12.

Om uppdrag, som icke tingats efter tid, innefattar flera särskilda kurser, .
ävensom i andra fall, då denna taxa icke är tillämplig, må på överenskommel— —
se med stadsbud eller stadsbudsföreståndare bero, efter vilken grund betalning _
skall erläggas. i

Umeå i landskansliet den 9 januari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar: i
ELIS ALMGREN. ELOF| HUSS.

Umea 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri