OCR Output

1929 DEN 9 JANUARL (N:r 1. 5
§ 4.

Kallas stadsbud genom bud, telefon eller annorledes att inställa sig å be—
stämd plats, äger stadsbud rätt att för inställelsen utbekomma ersattning med
40 öre, därest avståndet mellan den plats där kallelsen mottagits, och den, där
stadsbudet skall infinna sig, överstiger en halv kilometer.

För kortare avstånd erlägges ej någon avgift.

§ 5.

Uppehålles stadsbud av den, som honom tingat, eller eljest for dennes
räkning längre tid än en kvarts timma utover den for uppdragets utrattande
skäligen erforderliga tid, betalas särskilt för varje efter nämnda kvarts timme
påbörjad fjärdedels timme fyrtio öre.

§ 6.

Avser uppdraget endast att från ångbåt eller järnvägsstation till person,
åkdon eller omvänt, eller att direkt från ett tåg till annat eller eljest inom sam—
ma järnvägsstations område föra passagerares reseffekter, erlägges 50 öre för
varje börda om högst 50 kilograms vikt.

Skall transporten från ett tåg till annat icke ske direkt, utan så att stads—
budet först efter viss tilländagången tid skall utföra senare delen av uppdraget,
erlägges härför särskild ersättning med 50 öre.

Betalning efter tid.

$ 7.
För hel timme eller darunder betalas .. ...... Kr. 2: —
For varje efter första timmen börjad halvtimme betalas . . . . .. .. 0 od 1er

Gemensamma bestämmelser.

$ 8.
Då stadsbud ej uttryckligen tingas efter tid, utgår betalning efter kurs.

§ 9.

For uppdrag, vars utförande paborjas under tiden från klockan 7 efter—
middagen till klockan 8 formiddagen, utgår ersättning med femtio procents
förhöjning av taxan.

$ 10.

Om för forslande av börda användes dragkärra eller annat fordon, eller
bår, inverkar sådant ej på betalningen, utan utgår denna med hänsyn till bör—
dans tyngd, på sätt ovan är bestämt.

§ 11.

Erfordras mer än ett stadsbud for uppdrags behoriga uträttande, utgår '
betalning enligt taxan till varje för uppdraget använt stadsbud.