OCR Output

4 1929 DEN 9 JANUARL N:r 1.

ter, som sarskilt kunna bliva av Magistraten meddelade, tillhandahålla varje
honom underlydande stadsbud dess stadsbudstecken och tjänstgöringsbok, ett
exemplar av taxan samt till räcklig antal blanketter till kvitton.

$ 16.

Då stadsbud är stadd i utövning av sin befattning, skall han alltid vara
snyggt klädd, med punktlighet och skyndsamhet fullgöra honom lamnade upp—
drag samt i dvrigt iakttaga ett skickligt och ordentligt uppförande; börande fö—
reståndare noggrant övervaka, att sådant av de honom underlydande stads—
bud behörigen iakttages.

$, 17

Skada eller förlust, som stadsbud genom oredlighet, vårdslöshet eller för—
summelse förorsakar vid uträttande av uppdrag, vilket blivit stadsbudet i den—
na hans egenskap anförtrott, vare föreståndaren skyldig att ersätta till ett be—
lopp av högst femtio kronor för varje uppdrag, såvida anmälan om skadan el—
ler förlusten, med företeende av kvitto, som i $ 12 sägs å den for uppdraget er—
lagda betalning, göres å vederbörande stadsbudskontor innan klockan tolv å
åttonde dagen efter den, da uppdraget lämnades; den vilken skadan eller for—
lusten lidit likval obetaget att efter allmän lag hos stadsbudet, som densamma
vallat antingen omedelbart utsöka ersättning därför, eller soka utfa gottgorel—
se för den del av skadan eller förlusten, som det icke på grund av denna § kan
åläggas föreståndaren att betala.

$ 18.

Om böters förvandling och fördelning, om rätt att anställa åtal samt om
domstol, där överträdelser mot detta reglemente skola åtalas, skall lända till
ef(te_rrättelse vad i ordningsstadgan for tikets städer i sådant hänseende före
skrives.

STADSBUDSTAXA.
§ 1

Betalning till stadsbuden i Skellefteå for uträttande av dem anförtrod
uppdrag utgår antingen efter kurs eller efter tid.

Betalning efter kurs.

$ 2.
Kron
a) for uppdrag utan borda eller med borda av hogst 5 kilograms vikt 0: 7
b) for uppdrag med börda, som väger mera än 5, men ej över 25 kg. 1:
c) för uppdrag med börda, som väger mera än 25, men ej över 75 kg. 1:

$ 3.
Innefattar uppdrag jämväl återkurs, betalas för återkursen hälften av v
som enligt taxan skall erläggas för motsvarande enkel kurs.