OCR Output

1929 DEN 9 JANUARI N:r 1. 3

exemplar av detta reglemente samt uppgift om stadsbudets namn och num—
mer.
f D&A stadsbud av Magistraten skiljes fran sin befattning, frantages honom
genast stadsbudstecknet och tianstgoringsboken, och skall saval i detta fall som
om stadsbudet av föreståndaren avskedas eller i följd av stadsbudsexpeditio—
nens upphörande eller av annan orsak lämnar befattningen, tjänstgöringsbo—
ken senast påföljande dag genom föreståndarens försorg till Magistraten åter—
ställas, försedd med anteckning om avskedet och orsaken därtill.

§ 11.

I avseende å betalning for stadsbud anfortrott uppdrag länder till efter—
rattelse sarskilt utfärdad, av Kungl. Maj:ts befallningshavande fastställd ta—
xa.

DA stadsbud, forsett med stadsbudstecken uppehåller sig å sådan plats,
som i § 1 omformaldes, vare han skyldig att efter anmodan, mot utfående av
på förhand stadgad betalning, inom stadens planlagda område åt allmänheten
utratta uppdrag, for vilket ersättning finnes i taxan bestämd; dock att stads—
bud icke har förpliktigande att utfora uppdrag, som strida mot tukt och sedlig—
het eller allmän ordning, och ej heller forsla varor, varigenom hans klädsel
skadas. *

Vägrar stadsbud att fullgöra uppdrag, som honom sålunda åligger, och
kan han icke visa, att han förut behörigen åtagit sig annat uppdrag, vars ut—
rattande skulle genom det ifrågasatta nya uppdragets antagande förhindras
eller fördröjas, böte från och med två till och med tjugu kronor.

Samma bot vare för föreståndare eller stadsbud, som för erbjudet eller
mottaget uppdrag begär ersättning utöver vad taxan bestämmer.

$ 12.

Stadsbud åligger, vid bot från och med två till och med tjugu kronor att
på anmodan genast efter erhållen betalning tillställa den som betalning erlagt,
kvitto därå enligt av Magistraten godkänt formulär. i

Därest den, som lämnat stadsbud uppdrag, så påfordrar, är stadsbud
skyldigt lämna kvitto å mottaget gods enligt av Magistraten godkänt formulär.

o 13.

Under utovning av sin befattning skall stadsbudet alltid bära stadsbuds—
tecknet fästat å huvudbonaden. Sker annorledes eller utlånar stadsbudet teck—
net åt annan person till begagnande, böte från och med två till och med tjugu
kronor.

§ 14.

Sin tjänstgöringsbok tillika med ett exemplar av taxan skall stadsbud vid
anfordran uppvisa, ej mindre för polisman, än även för var och en bland all—
mänheten, som blivit eller tillkännagiver sin önskan att bliva av stadsbudet i
denna hans egenskap betjänad.

Stadsbud, som häremot bryter eller åt annan person till begagnande ut—
lånar tjänstgöringsboken, böte från och med två till och med tjugu kronor.

$ 15.

I följd av vad ovan i $$ 10, 12, 13 och 14 föreskrivet är, Aligger det före—
standaren att till begagnande i enlighet med detta reglemente och de föreskrif—