OCR Output

2 1929 DEN 9 JANUARI N:r 1.

godkännes, dels ock ställa sådan borgen, som av Magistraten prövas nöjaktigt,
för den enligt $ 17 föreståndare åliggande ersättningsskyldighet, vid äventyr,
att, om denna tid försittes, det beviljade tillståndet anses hava förfallit.

Sedan forestandaren fullgjort vad honom enligt denna paragraf åligger,
utfardar Magistraten for honom tillstandsbevis.

§ 4.

Sedan verksamhet börjad är, må den icke öppnas i ny lokal, som ej blivit
av Magistraten godkänd vid äventyr att forestandarens tillstand anses förfal—
let.

Samma påföljd vare även, därest föreståndaren varder för stöld, bedräge—
ri eller annan oredlighet häktad eller till ansvar fälld, eller ock den av förestån— —
dare nedsatta borgen undergått sådan försämring, att den icke vidare kan av —
Magistraten godkännas, samt föreståndaren icke inom en månad efter härom —
från Magistraten erhållen underrättelse ställer ny borgen, som av Magistraten

gillas.
$ 5.

Skulle föreståndare ådagalägga försummelse i sin befattning eller annor—
ledes visa sig icke äga de därför erforderliga egenskaperna, må Magistraten
indraga det för honom utfärdade tillståndet.

$ 6.
Vid stadsbudsexpedition må ej såsom stadsbud anställas annan än den,
som gjort sig känd for ärlighet, pålitlighet, ordentlighet och nykterhet samt, på _
anmälan av Magistraten till stadsbud godkänd.
Använder föreståndare vid sin expedition såsom stadsbud obehörig per—
son, vare forfallen till böter fran och med fem till och med femtio kronor.

$ 7.

Stadsbud kan av Magistraten från sin befattning genast skiljas, om han
antingen blivit för förbrytelse, som i $ 4 omförmäles, häktad eller till ansvar
dömd, eller blivit tre sarskilda ganger falld till ansvar enligt detta reglemen—
te eller ock annorledes visar sig icke förtjänt av det förtroende, som för utövan—
de av dylik befattning erfordras samt ej efter erhållen varning låter sig rätta.

$ 8.

Stadsbudskontor bor vara för allmänheten öppet varje dag emellan kloc—
kan åtta på morgonen och klockan sju på aftonen. Sker annorledes, bote fore—
standaren fran och med tio till och med femtio kronor. _Å kontoret skall fin—
nas telefon.

$ 9.

Det åligger föreståndaren att föra förteckning över samtliga till hans ex—
pe(gtion horande stadsbud, upptagande stadsbudens namn, nummer och bo—
stader.

$ 10.

Varje behorigen godkant stadsbud skall, innan han intrader i utovning a
sin verksamhet, av vederbörande föreståndare erhålla dels ett av Magistrat
godkänt stadsbudstecken, avsett att bäras å huvudbonaden samt försett me
ordet stadsbud och nummer, dels ock en tjänstgöringsbok innehållande