OCR Output

d

i
å

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A NDSK A NSLIET
SERIEN B. 1 — 1929.

__N:r 1. Reglemente angående stadsbudsväsendet i Skellefteå och

stadsbudstaxa.
På därom av magistraten i Skellefteå gjord hemställan har Kungl. Maj:ts

— Befallningshavande genom resolution den 14 december 1928 faställt följande

REOLEMENTE
angående stadsbudsväsendet i Skellefteå.

$ 1.

Såsom stadsbud skall anses en var, som medelst begagnande av särskilt
dess befattning utmärkande dräkt eller tecken å järnvägsstation, gata, torg el—
ler annan allmän plats inom Skellefteå stad söker inkomst genom att åt allmän—
heten mot betalning uträtta uppdrag.

Ingen må, vid bot fran och med två till och med tjugu kronor, söka in—
komst såsom stadsbud, med mindre han tillhör någon inom Skellefteå stad be—
stående stadsbudsexpedition, så ordnad, som i detta reglemente föreskrives

Detta stadgande utgör dock icke hinder för annan person, vilken icke till—
hör stadsbudsexpedition som nu är nämnd, att å gata, torg eller annan allmän
plats söka inkomst genom att mot betalning verkställa uppdrag åt allmänheten,
allenast det icke sker med begagnande av dräkt eller tecken varmed hans be—
fattning eller avsikt utmärkes.

$ 2:

Varje stadsbudsexpedition skall hava till föreståndare en av Magistraten
godkänd person, som på sätt i detta reglemente närmare bestämmes är för ex—
peditionens verksamhet ansvarig, och för vilken tillstandsresolution i sadant
avseende av Magistraten utfärdats.

Den, som utan att inneha sadan, annu gallande tillstandsresolution, öpp—
nar stadsbudsexpedition eller annan verksamhet med enahanda ändamål, skall
böta från och med tjugufem till och med tvåhundra kronor.

S 3.

Önskar någon att bliva föreståndare för stadsbudsexpeditionen, har han
att därom göra skriftlig ansökan hos Magistraten, åtföljd av åldersintyg även—
som andra handlingar, vilka styrka sokandens lämplighet, varefter Magistra—
ten med avseende å sökandens lamplighet for befattningen och egenskaper i
övrigt, samt, då frågan är om öppnande av ny expedition, jämväl å behovet av
eI}( sadan inom staden, meddelar beslut, huruvida ansokningen bifalles eller
icke.

Bifalles ansokningen, åligger det föreståndare att inom tid, som Magistra—
ten för varje fall bestämmer, hos Magistraten dels visa sig hava för expedi—
tionen skaffat kontor, som i anseende till läge och beskaffenhet av Magistraten