OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:s 39 - 1929

N:r. 39. Angående upphörande av avgäldsskyldighet för lägenhet.

Jämlikt $ 6 i lagen angående avlösning av avgäld den 19 april 1907 med¬
delas härigenom, att Kungl. Maj:ts befallningshavande genom beslut denna
dag förklarat, att avgäldsskyldigheten för lägenheten ”Glimsta n:r 1”, av¬
söndrad från 5/256 mantal litt. Gda n:r 7 Nyby i Vännäs socken upphört från
och med innevarande års utgång.

Umeå i landskontoret den 29 november 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
BERT ÖHMAN. G. WIK.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri