OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 38 - 1929

N:r 38. Angående förordnade synemän.
Uppläses i Vilhelmina församlings kyrkor.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts Befallningsha¬
vande denna dag förordnat nedan angivna personer att tills vidare inom Vilhel¬
mina socken vara sådana synemän, som omförmälas i Kungl. Maj:ts nådiga
kungörelse den 30 december 1916 angående tilläggsavvittring inom vissa de¬
lar av Västerbottens läns lappmark, nämligen:

hemmansägaren D. P. Danielsson i Dalasjö, Vilhelmina,

hemmansägaren Nils Eugén Grahn i Strömnäs, Malgomaij,

folkskolläraren August Vesterlund i Mattsdal, Dikanäs.

Umeå i landskontoret den 19 november 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
BERT ÖHMAN. G. WIK.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri