OCR Output

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 37 = 1929

N:r 37. Angående fastställande av årets markegångstaxa.
Uppläses i länets kyrkor.
För vederbörandes kännedom och efterrättelse kungöres härmed, att Kungl.
Kammarkollegium i skrivelse till Kungl. Maj:ts befallningshavande den 11 no¬
vember 1929 meddelat, att kammaradvokatfiskalsämbetet förklarat sig icke ha¬
va något att erinra emot prisbestämmelserna i innevarande års markegångs¬
taxa för Västerbottens län, vilken taxa alltså, i vad den rör kronans rätt, är att
anse för laga kraftvunnen.

Umeå i landskontoret den 18 november 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELOF HUSS. G. WIK.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri