OCR Output

Har den, som först efter anmaning enligt 43 Y 2 mom. är pliktig avgiva
virkesdeklaration, underlåtit att hörsamma sådan anmaning och underlåter han
jämväl att hörsamma förnyad anmaning, vare han förfallen till enahanda bö¬
tesstraff.

3) Har skattskyldig, som i 36 8 1 mom. tredje stycket omförmäles och som
vid avlämnande av självdeklaration begagnar i nämnda stycke medgivet an¬
stånd, underlåtit att inom föreskriven tid göra behörig anmälan om anståndets
begagnande, eller har delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag, eller
rederi, som vid avlämnande av självdeklaration med stöd av 36 & I mom.
femte stycket begagnar liknande anstånd, underlåtit att inom föreskriven tid
göra behörig anmälan om anståndets begagnande, straffas med böter, tio kro¬
nor. Lag samma vare, där skattskyldig, som i 36 8 1 mom. tredje stycket om¬
förmäles, eller delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi
vid avlämnande av virkesdeklaration begagnar liknande anstånd, men under¬
låtit att inom föreskriven tid göra behörig anmälan om anståndets begagnande.

4) Straff för förseelse, varom i denna paragraf sägs, inträder icke, där den
försumlige visar giltig ursäkt för sin underlåtenhet.

5) Har någon i självdeklaration eller annan uppgift eller upplysning, som
av honom avgivits till ledning vid taxering för inkomst eller förmögenhet,
mot bättre vetande lämnat oriktigt meddelande, som är ägnat att leda till frihet
från taxering eller till för låg taxering, böte, om det oriktiga meddelandet bli¬
vit vid taxeringen följt, högst fem gånger den inkomst- och förmögenhetsskatt,
som därigenom undandragits, och i annat fall högst fem gånger den inkomst¬
och förmögenketsskatt, som skulle hava undandragits, i händelse det oriktiga
meddelandet blivit följt vid taxeringen, i vartdera fallet dock minst tjugufem
kronor. Därest det oriktiga meddelandet avsett förhållande, som utövat eller
kunnat utöva inverkan allenast å taxering till kommunal inkomstskatt, vare
straffet böter, om det oriktiga meddelandet blivit vid taxeringen följt, högst
tjugufem öre för varje skatteöre, som därigenom kommit att icke påföras den
skattskyldige, och i annat fall högst tjugufem öre för varje skatteöre, som icke
skulle påförts den skattskyldige, därest det oriktiga meddelandet blivit följt vid
taxeringen, i vartdera fallet dock minst tjugufem kronor.

6) Har någon till ledning vid virkestaxering lämnat sådant oriktigt med¬
delande, som i första stycket sägs, böte, om det oriktiga meddelandet blivit vid
taxeringen följt, högst en krona för varje tiotal kronor rotvärde, som därige;
nom icke blivit taxerat, och i annat fall högst en krona för varje tiotal kronor
rotvärde, som icke skulle hava taxerats, i händelse det oriktiga meddelandet
blivit följt vid taxeringen, i vartdera fallet dock minst tjugufem kronor.

7) Har oriktigt meddelande, varom ovan förmäles, icke lämnats mot bättre
vetande, men har den, som lämnat meddelandet vid dess avgivande gjort sig
skyldig till grov vårdslöshet, skall vad ovan stadgas hava motsvarande tillämp¬
ning; dock må böterna bestämmas till högst hälften av vad ovan sägs, men lik¬
väl ej lägre än tjugufem kronor.

8) Straff för förseelse, varom här ovan sägs, inträder icke, därest den skyl¬
dige, innan vederbörande taxeringsnämnd avslutat sitt arbete, av egen drift be¬
riktigat det oriktiga meddelandet.

Umeå i landskontoret den 7 november 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri