OCR Output

1929 DEN 7 NOVEMBER. N:r 36 13

Gemensamina bestämmelser rörande deklarationer och andra uppgifter.

Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift, varom i taxerings¬
förordningen sägs, skall fullgöras

för omyndig av förmyndaren eller god man, som förordnats enligt 11 kap.
1 3 lagen om förmynderskap,

för sådan person, för vilken god man förordnats enligt 11 kap. 3 eller 48
nämnda lag, av gode mannen beträffande vad han har under sin förvaltning,
samt

för avliden person och hans dödsbo av den, som sitter i boet, evad han är
delägare eller syssloman, eller, om dödsboet skiftats, av den, som vid tiden för
skiftet suttit i boet.

För annan än enskild person och dödsbo skall deklarations- eller upp¬
giftsskyldigheten fullgöras av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman
eller ombud. Beträffande staten, landsting, kommun eller dylik menighet gäl¬
ler vad Kungl. Maj:t därom förordnat.

Deklarationsblanketter tillhandahållas kostnastfritt hos magistraten och å
landet hos ordförande i kommunalnämnd samt hos ordförande i taxerings¬
nämnd. Vad nu sagts om deklarationsblanketter för årlig taxering gäller även
i fråga om blanketter till uppgifter för renskötsel och lotterivinst. Blanketter
till uppgift om lotterivinst tillhandahållas kostnadsfritt jämväl hos den, som
äger att utbetala vinst.

Samtliga i denna förordning omiörmälda deklarationer samt andra upp¬
gifter och upplysningar, som avgivas skriftligen, må jämväl kunna på den upp¬
giftsskyldiges eget äventyr i betalt brev med allmänna posten insändas.

Envar, som önskar upplysning rörande beskaffenheten av honom åliggan¬
de uppgiftsskyldighet eller sättet för dess fullgörande, äger att för sådant än¬
damål hänvända sig till vederbörande taxeringsnämndsordförande.

Ansvarsbestämmelser.

1) Hörsammas ej anmaning att inkomma med självdeklaration, som bort
avgivas på grund av 26 8 I mom., vare den försumlige förfallen till böter, mot¬
svarande, då fråga är om allmän självdeklaration, en tiondel av den inkomst¬
och förmögenhetsskatt, som påföres den skattskyldige, dock minst tio kronor,
och, då fråga är om särskild självdeklaration, femtio öre för varje full skatte¬
krona, som påföres den skattskyldige på grund av den taxering, varom fråga
är, i vartdera fallet dock minst tio kronor.

Har den, som först efter anmaning enligt 26 8 2 mom. är pliktig avgiva
självdeklaration, underlåtit att hörsamma sådan anmaning, och underlåter han
jämväl att hörsamma förnyad anmaning, vare han förfallen till enahanda bö¬
tesstraff.

2) Hörsammas ej anmaning att inkomma med virkesdeklaration, som bort
avgivas på grund av 43 8 I mom., vare den försumlige förfallen till böter, mot¬
svarande tjugu öre för varje etthundra kronor av det rotvärde, som åsättes det
avverkade virket, dock minst tio kronor.