OCR Output

12 1929 DEN 7 NOVEMBER. N:r 36

god tid före den 15 april; och åligger det ordföranden att om tid och plats för
sammanträdena samråda med vederbörande lappfogde. Lappfogden samt ord¬
ningsman i lappby inom taxeringsdistriktet skola särskilt kallas till dylikt sam¬
manträde. För kallelsens delgivning med ordningsman skall, där så erfordras,
biträde lämnas av kronobetjäningen.

Vid sådant sammanträde skall ordningsman, som nu nämnts, vara närva¬
rande, då fråga är om taxering av lappar, som tillhöra ordningsmannens lapp¬
by, med rätt för ordningsmannen att deltaga i nämndens överläggningar men
ej i besluten. Ordningsmannen skall till dylikt sammanträde medföra det hos
honom förvarade exemplaret av senast upprättade renlängd. Där så ske kan
skall jämväl lappfogden vara tillstädes vid sådant sammanträde med rätt att
deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

Särskild uppgift angående viss lotterivinst.

Envar, som vid vinstdragning å här i riket utfärdade premieobligationer
erhållit vinst, vilken uppgått till minst ettusen kronor och för vilken icke skall
utgöras skatt enligt förordningen om särskild skatt å vissa lotterivinster, är
skyldig att till ledning för egen taxering för inkomst eller förmögenhet avgiva
särskild uppgift om vinsten, som avfattas å fastställd blankett och vid vinst¬
medlens lyftande avlämnas till obligationernas utfärdare.

Äga flera del i vinst, må uppgiftsplikten fullgöras på det sätt, att den av
delägarna, som ombesörjer vinstens lyftande, i den av honom till ledning för
egen taxering avlämnade uppgiften lämnar upplysning jämväl om övriga del¬
ägare och deras andel i vinsten.

Deklarationer och andra uppgifter vid virkestaxering.

Avverkare av virke, vilket är att anse såsom avverkat under beskattnings¬
året, är skyldig att till ledning för egen taxering till skogsaccis utan anmaning
avgiva deklaration angående virkets rotvärde (virkesdeklaration) för varje kom¬
mun, där värdet av virke, som är föremål för taxering enligt lagen om skogs¬
accis, så beräknat som i samma lag stadgas, för hela beskattningsåret uppgått
till minst 100 kronor.

Efter anmaning är jämväl den, som icke på grund av bestämmelserna här
ovan har deklarationsskyldighet, skyldig att avgiva virkesdeklaration över av
honom avverkat virke.

I fråga om tid och plats för avlämnande av virkesdeklaration gäller vad
ovan stadgats angående självdeklaration.

Varder virkesdeklaration, som skall avgivas utan anmaning eller efter an¬
maning, ej avlämnad inom föreskriven tid, skall den skattskyldige, där ej ne¬
dan annorlunda stadgas, vara förlustig rätten att hos kammarrätten överkla¬
ga taxering, för vilken deklarationen skolat ligga till grund. Samma påföljd
inträder, om den skattskyldige ej hörsammar anmaning att fullständiga dekla¬
ration, som befunnits ofullständig.

Vad 'ovan är sagt om förlust av rätt att hos kammarrätten överklaga taxe¬
av har icke avseende å staten, landsting, kommun eller annan dylik mening¬
het.

Kan det antagas, att den som underlåtit avgiva virkesdeklaration därtill
haft skälig anledning, eller förmår skattskyldig för annan underlåtenhet visa
giltig ursäkt, skall här ovan stadgad påföljd icke äga rum.