OCR Output

1929 DEN 7 NOVEMBER. N:r 3 11

lämnande, skall senast den 15 februari under taxeringsåret härom göra skrift¬
lig anmälan hos ordföranden i taxeringsnämnden.

På ansökan av deklarationsskyldig, som visar, att i följd av hans för¬
värvskällors särskilda beskaffenhet eller verksamheters mera betydande omfatt¬
ning eller annan omständighet av säregen beskafferhet hinder möter att av¬
lämna självdeklaration inom ovan stadgad tid, må landskamreraren i län, där
taxeringen skall äga rum, utsätta särskild tid för avännandet.

Vad i tredje och fjärde styckena är sagt skall fava motsvarande tillämp¬
ning å delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi.

Uppgifter för annans taxering skola vara avlämasade senast den 15 febru¬
ari under taxeringsåret, dock må vanligt handelsboag, kommanditbolag och
rederi för registreringspliktigt fartyg under enahanda villkor, som i andra och
tredje styckena sägs, åtnjuta där omförmält anstånd med avlämnande av upp¬
gift enligt 34 $ taxeringsförordningen.

Självdeklaration, som avgives utan anmaning, så ock uppgift till ledning
för annans taxering skall avlämnas antingen direkt til ordföranden i den taxe¬
ringsnämnd, som har att verkställa taxering, för vilken deklarationen eller
uppgiften är avsedd att tjäna till ledning, eller, om trseringen skall äga rum i
Stockholm till överståthållareämbetet och eljest till Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande i det län, magistraten eller landsfiskalen i det landsfiskalsdistrikt, där
taxeringen skall äga rum.

Om påföljd vid underlåtenhet att avlämna deklaration eller annan uppgift.

Varder självdeklaration, som skall avgivas jämlikt 26 8 1 mom. taxe¬
ringsförordningen, utan anmaning eller jämlikt 26 $ 2 mom. efter anmaning,
ej behörigen avlämnad inom föreskriven tid, skall dea skattskyldige, där ej ne¬
dan annorlunda stadgas, vara förlustig rätten att hos kammarrätten och Kungl.
Maj:t överklaga taxering, för vilken deklarationen skoht ligga till grund. Un¬
derlåter den, som jämlikt 31 8 är pliktig avlämna dir angivna handlingar att
hörsamma anmaning att avlämna sådan handling eler underlåter den, som
erhållit anmaning att fullständiga självdeklaration, som varit ofullständig, att
efterkomma sådan anmaning, skall den skattskyldige, tär ej nedan annorlunda
stadgas, likaledes vara förlustig rätten att hos kammerrätten och Kungl. Maj:t
OT taxering, för vilken handlingen eller deklarationen skolat ligga till
grund.

Vad här är sagt om förlust av rätt att hos kammarrätten och Kungl. Maj:t
överklaga taxering har icke avseende å staten, landsting, kommun eller annan
dylik menighet.

Kan det antagas, att den som underlåter avgiva självdeklaration därtill
haft skälig anledning, eller förmår skattskyldig för annan underlåtenhet visa
giltig ursäkt, skall här ovan stadgad påföljd icke äga rum.

Särskild uppgift angående renskötsel.

Särskild uppgift angående renskötsel bör avfattas å fastställd blankett och
senast den 31 januari 1930 avlämnas antingen i den ordning, som här ovan är
föreskriven för avgivande av självdeklaration eller ock till ordningsmannen i
den by, uppgiftslämnaren tillhör.

I de taxeringsdistrikt, där taxering av lappar för inkomst av renskötsel
ifrågakommer, böra sammanträden för förrättande av dylik taxering hållas i