OCR Output

10 1929 DEN 7 NOVEMBER. N:r 36

c) av annan arbetsgivare beträffande dem, som warit anställda i av ho¬
nom bedriven rörelse eller därifrån uppburit pension:

uppgift av enahanda slag, som under b) sägs;

d) av försäkringsanstalt:

uppgift för envar, som under nästföregående år åtnjutit livränta från an¬
stalten, angående livräntans belopp; i fråga om livränta, som utgått oå grund
av pupillförsäkring, vilken tagits annorledes än mot engångspremie, dock alle¬
nast om livräntans belopp överstigit 600 kronor;

e) av den, som driver trävarurörelse eller eljest yrkesmässigt avverkar
skog å annans mark, beträffande dem, till vilka han under nästföregående år
utgivit vederlag för upplåten avverkningsrätt till skog:

uppgift för envar angående det utbetalda beloppet; ;

f) av den, som utbetalt royalty eller periodiskt utgående avgit för ut¬
nyttjande av patent, mönster eller dylikt:

uppgift för den, till vilken under nästföregående år royaltyn eler avgil¬
ten utbetalts, angående det utbetalda beloppet;

g) av svenskt aktiebolag eller svenskt solidariskt bankbolag, som under
nästföregående år lämnat utdelning till delägarna, ävensom av svensk ekono:
misk förening, som under nämnda år lämnat utdelning å insatser i föreningen:

1) i fråga om solidariskt bankbolag, ekonomisk förening och sådant ak¬
tiebolag, därifrån utdelning å aktie på grund av lag eller bolagsordning icke
3 uppbäras av annan än den, som i behörig ordning styrkt sin äganderätt till

ktien:

uppgift för envar delägare eller medlem, som uppburit eller ägt uppbära
utdelning, uppgående till sammanlagt minst tio kronor, angående utdelningens
belopp;

2) i fråga om annat aktiebolag;

enahanda uppgift, Som under 1) sägs, i den mån ägare av aktie eller i fall,
varom förmäles i 38 $ 3 mom. kommunalskattelagen, annan, som uppburit eller
ägt uppbära utdelning, är känd.

Beträffande pension, livränta eller gratifikation, som ej uppgått til 200
kronor, äger uppgiftsskyldighet icke rum, då för den, som åtnjutit dylik mtäkt,
icke tillika skall uppgivas annan intäkt.

Vanligt handelsbolag, kommanditbolag, så ock rederi för registrerings¬
pliktigt fartyg skall varje år till ledning för delägares taxering utan anruening
jr i 34 8 taxeringsförordningen föreskrivna uppgifter angående bolaget
eller rederiet.

Tid och plats för avlämnandet av deklarationer och andra uppgifter.

Självdeklaration, Som skall avgivas utan anmaning, skall, försåvitt € an¬
nat följer av vad här nedan stadgas, vara avlämnad senast den 15 februari un¬
der taxeringsåret.

Staten, landsting, kommun och annan dylik menighet må åtnjuta irstånd
med självdeklarations avlämnande till den 31 mars. Verk eller bolag, som är
försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller blivit registrerat såsom aktiebohg eller
står under offentlig kontroll, så ock annan, som nästföregående år erligi lag
varit skyldig föra handelsböcker, må tillgodonjuta liknande anstånd därest
dess räkenskapsår gått till ända senare än den 31 oktober året näst före taxe¬
ringsåret. Den, som vill begagna dylikt anstånd med självdeklaratons av¬