OCR Output

1929 DEN 7 NOVEMBER. N:r 36 9

gon del av beskattningsåret, till minst 600 kronor och, i fråga om annan per¬
son till minst 100 kronor.

Vid bedömandet av fysisk persons deklarationsskyldighet, skall, om han
under beskattningsåret varit gift, hänsyn tagas, förutom till hans egen inkomst
och förmögenhet även till sådan boets eller andra makens inkomst och för¬
mögenhet, däröver förvaltningen rättsligen tillkommit honom. Har skattskyl¬
dig barn, skall hänsyn tagas jämväl till barnets förmögenhet, därest han enligt
förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt skall taxeras därför.

Awlider skattskyldig, skall i fråga om deklarationsskyldighet för oskift
dödsbo efter honom, försåvitt angår det beskattningsår, under vilket dödsfallet
inträffade, tillämpas vad som skolat gälla för den avlidne.

Efter anmaning är jämväl den, som icke på grund av bestämmelserna här
ovan har deklarationsskyldighet, skyldig avgiva självdeklaration.

Lapp är ej skyldig avgiva deklaration för inkomst av renskötsel eller i så¬
dan rörelse nedlagd förmögenhet, och skall förty vid tillämpning av bestäm¬
melserna här ovan så anses, som om dylik inkomst eller förmögenhet ej vore
underkastad beskattning. Önskar lapp avgiva uppgift om inkomst eller för¬
mögenhet, som nu sagts, må uppgift härom lämnas i självdeklaration, vilken
avlämnas i vanlig ordning, eller ock särskild uppgift angående renskötsel av¬
givas på sätt nedan sägs.

Självdeklaration är dels allmän självdeklaration, dels särskild självdekla.
ration.

Deklarationsskyldig, som är skattskyldig till statlig inkomst- och förmö¬
genhetsskatt, skall avgiva dels i den kommun, där han är mantalsskriven eller
utan att vara mantalsskriven är skattskyldig till sådan skatt, allmän självdekla.
ration till ledning vid taxering till nämnda skatt och till kommunal inkomst¬
skatt i samma kommun, dels i varje annan kommun, där han är skattskyldig till
kommunal inkomstskatt, särskild självdeklaration till ledning vid taxering till
sådan skatt. Deklarationsskyldig, som icke är skattskyldig till statlig inkomst¬
och förmögenhetsskatt, skall avgiva särskild självdeklaration i varje kommun,
där han är skattskyldig till kommunal inkomstskatt.

Uppgifter till ledning för annans taxering.

Till ledning vid taxeringen för inkomst eller förmögenhet skola varje år
utan anmaning följande uppgifter meddelas nämligen:

a) av statsdepartement och annan statlig eller kommunal myndighet
ävensom av allmän inrättning eller stiftelse, beträffande tjänsteman eller annan,
som där ägt utbekomma avlöning eller pension:

uppgift för envar angående hans förmåner i avlöning eller pension under
nästföregående år, med särskild upplysning i förekommande fall att med
tjänstebefattning följt rätt till fri kost, boställe, bostad eller löningsjord eller
inkomst av sportler, expeditionslösen, bötes- eller beslagsandelar eller andra
liknande ej till beloppet bestämda inkomster;

b) av verk eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller
blivit registrerat såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll, så ock
av annat bolag eller rederi beträffande dem, som varit anställda hos verket,
bolaget eller rederiet eller därifrån uppburit pension:

uppgift för envar angående hans förmåner, därvid stadgandet under a)
skall hava motsvarande tillämpning;