OCR Output

8 1920 DEN 7 NOVEMBER. N:r 36

Ej må sådant uppdrag utövas av den, som är omyndig eller försatt i kon¬
kurstillstånd, ej heller av den, som är förklarad ovärdig att i rikets tjänst vida¬
re nyttjas eller som eljest på grund av honom ådömd straffpåföljd icke må ut¬
öva allmän befattning eller som genom utslag, vilket ännu icke vunnit laga
kraft, är dömd till straffpåföljd, varom sist förmäles, eller som är ställd under
framtiden för brott, vilket kan medföra sådan påföljd, eller som är förklarad
ovärdig att föra annans talan inför rätta.

Deklarationer och andra uppgifter vid särskild fastighetstaxering.

Har vid ingången av år, då allmän fastighetstaxering icke äger rum, be¬
träffande viss fastighet förhållande förelegat av beskaffenhet att böra jämlikt
12 8 2 mom. kommunalskattelagen föranleda åsättande av nytt taxeringsvär¬
de, är fastighetens ägare eller därmed likställd innehavare skyldig att utan an¬
maning till ledning för fastighetens taxering det året avgiva deklaration (sär.
skild fastishetsdeklaration). Har fastighet eller komplex av fastigheter, som
vid senaste fastighetstaxering behandlats som taxeringsenhet, därefter uppde¬
lats mellan flera ägare eller innehavare, skola dylika deklarationer avgivas av
Pr ej ägare eller innehavare, av envar beträffande hans del av taxeringsen¬
heten.

Särskild fastighetsdeklaration, som skall avgivas utan anmaning, skall av¬
lämnas senast den 15 februari under taxeringsåret och ingivas antingen direkt
till ordföranden i taxeringsnämnden för det distrikt, där fastigheten är belägen,
eller, till Kungl. Maj:ts befallningshavande, magistraten i den stad eller lands¬
fiskalen i det landsfiskalsdistrikt, där fastigheten är belägen.

Deklarationer och andra uppgifter vid taxering för inkomst eller förmögenhet.

Uppgifter till ledning för egen taxering.

Nedannämnda skattskyldiga äro skyldiga att utan anmaning till ledning
för egen taxering för inkomst eller förmögenhet avlämna deklaration (självde¬
klaration), nämligen:

1) verk eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller blivit
registrerat såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll, samt ekono¬
misk förening, så ock annan juridisk person, som antingen under beskattnings¬
året haft förvärvskälla av beskaffenhet, att skattskyldighet för därav härflytan¬
de inkomst åligger honom enligt kommunalskattelagen eller förordningen om
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, eller enligt 12 8 nämnda förordning
är skattskyldig för förmögenhet;

2) fysisk person, därest han antingen

a) nästföregående år varit taxerad till kommunal inkomstskatt eller till
statlig inkomst- 'och förmögenhetsskatt; eller

b) under beskattningsåret haft inkomst av beskaftenhet att skattskyldighet
därför åligger honom enligt kommunalskattelagen eller förordningen om stat¬
lig inkomst- och förmögenhetsskatt, eller vid samma års utgång ägt förmögen¬
het, för vilken han är skattskyldig enligt nämnda förordning, och i sådant fall
tillika hans enligt kommunalskattelagen beräknade taxerade inkomst i någon
kommun eller hans enligt förordningen om statlig inkomst- ooh förmögenhets¬
skatt beräknade taxerade inkomst jämte en sextiondel av förmögenheten upp¬
gått, i fråga om sådan person som varit här i riket bosatt under hela eller nå¬