OCR Output

1929 DEN 7 NOVEMBER. N:r 36 7

Dorotea sogcken:

till ordförande: landsfiskalen B. Nordin, Dorotea;
,», ledamot: kommunalnämndsordföranden A. N. Aldén, Ormsjö;

för Åsele socken:

till ordförande: kronojägaren E. R. F. Öhman, Söråsele, Åsele;
, ledamct: kommunalkamreraren J. P. Grenholm, Åsele;

för Fredrika socken:

till ordförande: t. f. landsfiskalen H. Lundberg, Örträsk;
» ledamot: hemmansägaren E. E. Nordenstedt, Fredrika;

Härjämte kungöres till vederbörandes underrättelse och ledning följande
bestämmelser i taxeringsförordningen:

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnder.

Taxeringsnämnd består av ordförande och ledamöter.

Kungl. Maj:ts befallningshavande förordnar ordförande i taxeringsnämn¬
den och en person att i egenskap av kronoombud vara ledamot i nämnden.

Därjämte skola ledamöter i taxeringsnämnden ävensom suppleanter, en
för varje ledamot, väljas under december månad för nästkommande år å lan¬
det av kommunalstämma eller, där kommunalfullmäktige finnas, av dessa samt
i stad av stadsfullmäktige eller, där stadsfullmäktige icke finnas, av allmän råd¬
stuga. Antalet här avsedda ledamöter skall, om taxeringsdistriktet består av en
kommun eller del av kommun, bestämmas i sammanhang med valet och utgöra
minst tre, högst åtta.

I kommun där virkestaxering kan förväntas äga rum, skall vid det tillfälle,
då val av ledamöter i taxeringsnämnden werkställes, bland dem väljas en att
med virkestaxeringen inom kommunen taga befattning på sätt i 81 $ taxerings¬
förordningen sägs. Omfattar kommun flera taxeringsdistrikt, förrättas dylikt
val för varje distrikt, där virkestaxering kan förväntas äga rum.

Om utgången av omförmälda val skall den som därvid fört ordet omedel¬
bart underrätta ej mindre de valda än även ordföranden i taxeringsnämnden.

Till medlemmar 'och suppleanter i beskattningsnämnderna böra utses red¬
liga occh allmänt aktade personer, som kunna antagas besitta nödig insikt och
erfarenhet för taxeringens verkställande.

Av kommun må till ledamot och suppleant i taxeringsnämnd utses alle¬
nast den, som är inom kommunen mantalsskriven, och må ej annan väljas än
den, som tillika under året näst före taxeringsåret haft att utgöra allmän kom¬
munalskatt till kommunen eller statlig inkomst- och förmögenhetsskatt och jäm¬
väl, i den mån wutskylderna vid tiden för valet varit förfallna, erlagt desamma.
Vid kommuns val av ledamöter i nu omförmäld nämnd skall därjämte tillses,
att om möjligt såväl ägare eller brukare av fastighet som rörelseidkare, arbe¬
tare och andra inkomsttagare komma att äga säte och stämma i nämnden samt
att, såvitt möjligt är, kännedom om distriktets olika delar kommer att förefin¬
nas inom densamma.

Medlem i beskattningsnämnd skall vara svensk medborgare.