OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 36 - 1929

N:r 36. Ang. 1930 års taxering. Uppläses i länets kyrkor.

Jämlikt föreskrift i 16 8 av Kungl. kungörelsen den 28 september 1928
med vissa föreskrifter rörande taxeringsförfarandet kungöres härmed länets
indelning i taxeringsdistrikt för nästinstundande års taxering.

Till ordförande och ledamöter i de särskilda taxeringsnämnderna har
Kungl. Maj:ts befallningshavande utsett nedan nämnda personer, nämligen:

för Umeå stads västra distrikt:

(omfattar den del av Umeå stad, som begränsas av Umeå socken i väster,
av Ume älv i söder, av Vasagatan i öster från Ume älv till järnvägen, därefter
av järnvägen till Västerbottens regementes östra gräns och därefter av östra
gränslinjen för nämnda regementes område). Till detta distrikt hänföras vid
inkomsttaxeringen samtliga i staden skattepliktiga aktiebolag och solidariska
bankbolag.

till ordförande: vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;

, ledamot: landskontoristen Edm. Åström, Umeå;

för Umeå stads östra distrikt:

(omfattar den del av Umeå stad, som begränsas av Umeå socken i öster,
av Ume älv i söder, av Vasagatan i väster från älven till järnvägen, därefter av
järnvägen till Västerbottens regementes östra gräns):

till ordförande: Översten Hj. Grafström, Umeå;

,» ledamot: landskontoristen J. Dahlgren, Umeå.

för Skellefteå stad:

till ordförande: landsfiskalen A. Wallgren, Skellefteå;
» ledamot: stadskassören E. Fjellström, Skellefteå;

för Nordmalings sockens östra taxeringsdistrikt:

(omfattande Baggård, Brattfors, Bredvik, Djupvik, Gräsmyr, Hallen, Hum¬
melholm, Håknäs såg, Håknäs by, Högbränna, Föglågdal, Högland, Hörnsjö
by och järnvägsstation, Järnäs, Järholmen, Kyrkvallen, Leduåsjö, Leduåfors,
Leduåhem, Levar, Långed, Lövås, Mullsjö, Nordmalings municipalsamhälle,
Norrmark, Prästbordet, Tallberg, Torrböle, Öre, Örsbäck och Östanbäck):

till ordförande: kyrkoherden Alfr. Nygren, Nordmaling;
» ledamot: nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, Nordmaling;