OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA: NI5:35 -1929

N:r 34. Angående 1929 års kronouppbörd på landet.
Uppläses i länets kyrkor.

Uppbörd av kronoutskylder å länets landsbygd försiggår under allmän
uppbördstermin under tiden från och med den 25 november till och med den 5
december 1929.

Debetsedlar med tillhörande skattepostanvisningar komma att sist 10 da¬
gar före uppbördsterminens början med allmänna posten kostnadsfritt sändas
till de skattskyldiga under adress, som i mantalslängden antecknats eller blivit
hos häradsskrivaren anmäld.

Därest skattskyldig icke i vederbörlig ordning erhåller sin debetsedel, har
den skattskyldige att så snart ske kan och sist 4 dagar iöre uppbördsterminens
utgång hos länsstyrelsen skriftligen anmäla, att debetsedeln ej kommit honom
tillhanda samt därvid uppgiva sin postadress, varefter ny debetsedel med skat¬
tepostanvisning kommer att härifrån till honom översändas.

Skattskyldig har alt med företeende av den för honom utfärdade debet¬
sedeln jämte bifogad skattepostanvisning under uppbördsterminen portofritt
inbetala de honom påförda kronoutskylderna å vilken fast postanstalt som
helst inom riket (postkontor eller poststation). Inbetalningen bör såvitt möj¬
ligt verkställas med jämna penningar. Såsom betalningsmedel må jämväl an¬
vändas å Kungl. postverket ställd postremissväxel, utfärdad av riksbanken
eller annan bank, för vilken Kungl. Maj:t fastställt reglemente. Vid poststa¬
tion bör, där utskyldsbeloppet överstiger 1,000 kronor, betalningen helst ske
med sådan växel.

Efter det postanstalten sålunda mottagit likvid, frånskilier och behåller
postanstalten skattepostanvisningen samt återställer till den skattskyldige de¬
betsedeln, av vederbörande posttjänsteman kvitterad och avstämplad i överens¬
stämmelse med anvisningen å debetsedeln.

Därest någon vill begagna sig av honom enligt 8 15 i lagen om allmän
pensionsförsäkring medgiven rätt att särskilt erlägga pensionsavgift eller del
därav, har han att enligt formulär, som tillhandahålles å postanstalt, utskriva
särskild, å länsstyrelsen utställd skattepostanvisning jämte utdrag av debet¬
sedeln i erforderliga delar. Efter skattepostanvisningens avlämnande och se¬
dan avgiftsbeloppet erlagts, meddelar vederbörande posttjänsteman kvitto å
utdraget ur debetsedeln. Enahanda gäller, därest arbetsgivare enligt 8 18 i
nämnda lag utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger pensionsavgift,
för den, som hos honom har tjänst eller arbetsanställning.

Skattskyldig, för vilken pensionsavgift genom särskild postanvisning re¬
dan guldits, äger att i ett sammanhang erlägga återstoden av de honom påför¬
da utskylderna, och åligger det härvid honom att med företeende av sin debet¬
sedel och kvitto å erlagd pensionsavgift avlämna ny skattepostanvisning å åter¬

stående beloppet, varefter posttjänstemannen å debetsedeln utfärdar kvitto å
sagda belopp.