OCR Output

4 1929 DEN 1 NOVEMBER. N:r 34 |

kan tolv å femtonde dagen, räknad, där avgäldsgivare eller avgäldstagare kla¬
gar, från kungörandet i den socken eller någondera av kyrkorna inom det
pastorat, varifrån den klagande tillkommande eller åliggande avgälden utgår,
och, där klagan föres av annan person, i vad hans rätt angår, från taxans
kungörande i det pastorat, där klagande är boende. Beslut om ändring av
den under litt. A. i markegångstaxan upptagna markegång gäller till förmån
allenast för den eller dem som sökt den vunna ändringen; däremot skall varje
kommande jämkning i medelmarksgångspriset tillämpas inom hela länet.

Umeå i landskontoret den 1 november 19209.

NILS G. RINGSTRAND.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri