OCR Output

1929 DEN 1 NOVEMBER. N:r 34 3
Kr. : öre
ordningarna den 6 september 1842 och den 17 juli
1858 samt Kungl. kungörelsen den 24 maj 1889.
a) En mans dagportion, bestående av:
850 gram mjukt eller 570 gram torrt bröd, 425 gram rågmjöl,
425 gram salt Sul, 5010 tam S00T COM 0 NAT SANNA — 179
b) En hästs dygnration bestående av:
000: oram Hår dvallShkON a aa Se AA SA AE ON 1 156
B. Årspris, som i enlighet med $$ 6 och 7 av Kungl. förordning¬
en den 2 juni 1911 angående grunderna och sättet för marke¬
gångsprisens bestämmande blivit åsatt ränte-, kronotionde
och arrendepersedlar.
Ei Hektoliter äg Ci5 oe TT 16 |97
ia. hektoliter KOTR 25000 05 ad SS AR a 14 | 71
Ett kilogram SOMMUrSsMÖR + Mie ss as eesti sla je saa allen i NE Sk
Enligt Kungl. brevet den 26 februari 1864 och Kungl. kammar¬
kollegie skrivelse den 15 april samma år.
Ett kilogram TeKOS bE03 0 ck sadR slea le dr RR ora as SLS 2 Ol
C. Medelmarkegångspris för de tio åren 1920—1929, som en¬
ligt $$ 6 och 7 av Kungl. förordningen den 2 juni 1911, an¬
gående grunderna och sättet för markegångsprisens bestäm¬
mande, blivit åsatta nedannämnda ränte-, kronotionde och ar¬
rendepersedlar.
ET MERFOLer (TÅG ss sg star SANNA SR HRT A AA a HAR ale a ME AA 19 134
ED: hektoliter KOPM : a. ana sc Ms delse be sög ses NNE 16.133
Ett "kilögram :SOmHNaTSöÖT! sense es au seu eee NAR INS 3.183
Enligt Kungl. brevet den 26 februari 1864 och Kungl. kammar¬
kollegii skrivelse den 15 april samma år.
Bitt KIUOSTAN TOTKOS sus ds 6 be skena enrrdee MUSE eds NEN Rag i 2128

skall äga rum vid utlevering av spannmål för kronans räkning.