OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 34 - 1929

N:r 34. Ang. 1929 års markegångstaxa.

Uppläses i länets kyrkor den 10 no¬
vember 1929.

Till vederbörandes efterrättelse kungöres härigenom följande av marke¬
gångsdeputerade denna dag upprättade

Markegångs-taxa
för Västerbottens län
för år 1929

A. Markegång, i enlighet med föreskriften uti 88 6 och 7 av| Kr. före
Kungl. förordningen den 2 juni 1911, angående grunderna och sät¬
tet för markegångsprisens bestämmande.

10,

Ränte- och kronotionde samt andra därmed jämförliga persedlar.

[2 ERT OLIERE FO ess ANAR Sea dd sa RR dT ML el a a SURA el SK TNE ANAR AR 17 I:10
P0 RERtOliter: KOTMS se SoA 00 aha Ne RR LERA Sd a OA MATTA 14.187
EN UNektoliter avradSköprl sie sd. see 5 ba ed Sa a UTSada SL a 13 |40
En hektoliter blandsäd, hälften råg och hälften korn .;.......-...> 15 |98
FU LOO TAM SÖMIARSIHOR as a Ua ester SANN RN SRS AR AS RA 3 108
ET HERO ter SAN LÄR MIG a sis aRr a old Ma enas sr NN IS ARG NR NÄ RE AAA 248 |58
HE Stycke fökt Jax OMF2j,r KUOSTAMIS VIRU a Ueiete see sd RR RN 17 129
INN hektoliter: sall Strömme 4 cc od RA deerikrv bee 4 RAR AE ÖT KS
ENE Rek toliter; ErÄmMStuaE 0e 0 vm ans sen 6 ben NN a ENG ONS 38 |82

EtU RK UögTam förta SAGUORR I + sier a fl are skalar aa a NN
Et0 kilogram tösrapabDbDOrTAt +. 3600 saa LA be RK Sea AA CARS
FRE OS Fan LORD TA a Ra a ad a SINA a AA a 89

|
me
OD

Ett; RHOS Fä tÖFT ESKS äns aa saa RENAR ST ENA TAS IRS an SA NR NA 2 128
FO KTIO STAL: SALT CI ORES 1 ae rea LSS AS AR An sla Sie SG 1 141
EN Hektolitet. säalspack Om 81,>0- KOSTA 4 Va ssd ke nr esi 40 |77
En tolft enkla finbladiga furubräder av 5,,, meters längd ........ 13 101
En tolft enkla finbladiga furubräder av 4,,, meters längd ........ 9 101
En tolft enkla grovbladiga furubräder av 3,,, meters längd ...... 8 |34