OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 33 - 1929

N:r 33. Angående förordnande av ombud för Riksförsäkringsan¬
stalten för Bygdeå kommun.

Till vederbörandes kännedom kungöres härigenom, att Riksförsäkrings¬
anstalten iämlikt skrivelse till Kungl. Maj:ts befallningshavande den 15 okto¬
ber 1929 förordnat överläraren Albert Westerlund, Robertsfors, att vara an¬
staltens ombud för det område, som utgöres av Bygdeå kommun.

Umeå i landskontoret den 17 oktober 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
AXEL RUDBERG: ELIS ALMGREN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri