OCR Output

2 1920 DEN 27 SEPTEMBER. N:ris 30—32

Den blivande markegångstaxan kommer att offentliggöras i länets kyrkor
den 10 november 1929.

De av landstinget utsedda deputerade anmodas att, därest någon av dem
på grund av giltigt hinder icke kan infinna sig vid markegångssättningen, så
tidigt därom underrätta Kungl. Maj:ts befallningshavande, att suppleant må
kunna i hans ställe inkallas.

N:r 32. Angående val av ledamöter och suppleanter i marke¬

gångsnämnden. Uppläses inom Umeå fögderi i Nordmalings, Bjur¬
holms, Holmsunds och Sävars socknars kyrkor; inom Skel¬
lefteå fögderi i Norsjö, Byske, Malå och Skellefteå sock¬
nars kyrkor; inom Degerfors fögderi i Degerfors, Bygdeå,
Nysätra och Lövångers socknars kyrkor.

Kungl. Maj:ts befallningshavande har med stöd av stadgandet i $ 7 mom.
3 av nådiga förordningen den 2 juni 1911 angående grunderna och sättet för
markegångsprisens bestämmande, sådant nämnda lagrum lyder enligt nådiga
förordningen den 14 juni 1917, beslutat, att nedannämnda kommuner skola
utse ledamöter och suppleanter för nästkommande år i den nämnd (marke¬
gångsnämnd), som har att upprätta priskuranter till ledning vid årsprisets be¬

stämmande, nämligen:
inom Umeå fögderi:
Nordmalings, Bjurholms, Holmsunds och Sävars socknar;

inom Skellefteå jögderi:
Norsjö, Byske, Malå och Skellefteå socknar;

inom Degerfors fögderi:
Degerfors, Bygdeå, Nysätra och Lövångers socknar.
För var och en av angivna socknar väljas en ledamot och en suppleant,

och skola valen skyndsamt förrättas samt vederbörande häradsskrivare under¬
rättas om de valdas namn och boningsorter.

Markegångsnämnden sammanträder på häradsskrivarens kallelse i slu¬
tet av mars månad nästkommande år, inom Umeå fögderi å tingshuset i Umeå
stad, inom Skellefteå fögderi å tingshuset vid Skellefteå stad och inom Deger¬
fors fögderi å tingshuset i Vindeln.

Umeå i landskontoret den 27 september 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELOF HUSS, G. WIK.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri