OCR Output

N:r 30. Angående förordnade synemän.
Uppläses i Vilhelmina och Tärna församlingars kyrkor.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande denna dag återkallat vandringsrättaren Johannes Mörtsell, numera
bosatt i Vilhelmina, meddelat förordnande att inom Tärna socken vara sådan
synernan, varom uti $ 19 i nådiga kungörelsen den 30 december 1916 angåen¬
de tilläggsavvittring i vissa delar av Västerbottens läns lappmark förmäles,
ävensom att vandringsrättaren Mörtsell samma dag förordnats att tillsvidare
inom Vilhelmina socken vara sådan syneman, som i nämnda kungörelse samt
uti I 42 i lagen den 22 juni 1921 om ströängars indragande till kronan omför¬
mäles.

Tillika meddelas, att vandringsrättaren Simon P. Josefsson i Tärnaby från
och med denna dag förordnats att tills vidare inom Tärna socken vara syne¬
man enligt 3 19 i nämnda nådiga kungörelse den 30 december 1916 angående
tilläggsavvittring i vissa delar av Västerbottens läns lappmark.

N:r 31. Angående valda markegångsdeputerade samt tid för sam”

manträde för markegångssättning.
Uppläses i länets kyrkor.

Till vederbörandes kännedom varder härigenom meddelat, dels att marke¬
gångssättning för Västerbottens län innevarande år kommer att i enlighet med
bestämmelsena i Kungl. kungörelsen den 2 juni 1911 hållas å länsstyrelsens
sessionssal i Umeå fredagen den 1 november 1929 klockan 11 förmiddagen,
dels -ock att länets landsting till deputerade utsett nedannämnda personer, näm¬
ligen:

Ledamöter för avgäldstagare:

Kontraktsprosten Olof Ahnlund, Västerhiske,

Kyrkoherden A. H. Thorelli, Holmsund.

Suppleanter för avgäldstagare:

Komminister E. Örnfeldt, Västerhiske,
Kyrkoherden Klas Sundelin, Hörneå.

Ledamöter för avgäldsgivare:

Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå,
Handlanden J. Jonsson, Stöcksjö (avliden).

Suppleanter för avgäldsgivare:

Kommunalnämndsordföranden Joh. Strömberg, Grisbacka, Umeå,
F. riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö, Västerhiske (ävliden).