OCR Output

1929 DEN 21 september. N:r 29 5

Degerfors fögderi:

Mantalsskrivningsort Antal kommunalombud
Deg emors: > SOCKEN sa sa Una eg 12
Bygdeå SNES ANS a RR RSA 10
Burträsk RENA SY EAP Rge 12
Nysätra SUL SARS SA aa ARR GH SL la 5
Lövångers dä ESR AS RESAN 6

Ombuden böra utses med fästat avseende därå att de kunna antagas hava
personlig, ingående kännedom om förhållandena i det område, de närmast sko¬
la representera, och sålunda bl. a. kunna lämna för riksförsäkringsanstalten
erforderliga uppgifter om varje arbetsgivare hos vilken i regel under året äro
anställda högst sju tjänare eller arbetare, såväl angående antalet sådana arbe¬
tare som ock angående arten av den rörelse eller verksamhet, som av samma
arbetsgivare utövas.

Dessutom iakttages särskilt beträffande Lappmarksfögderiets socknar
samt Malå socken:

att till mantalsskrivningen skall uppgivas och i mantalslängden jämväl
antecknas varje persons nationalitet och språk, samt

att den del av lappbefolkningen, som kringflyttar utan stadiga bonings¬
platser, skall mantalsskrivas stam- eller byvis.

Denna kungörelse finnes att tillgå i Umeå och Skellefteå städer hos magi¬
straten, i Fredrika och Hörnefors socknar å pastorsexpeditionen samt i länets
övriga socknar å pastorsexpeditionen och hos vederbörande landsfiskal.

Vederbörande landsfiskaler och magistrater åligga att skyndsamt be¬
fordra denna kungörelse till uppläsning i distriktets kyrkor.

Umeå i landskontoret den 21 september 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ALLAN RIETZ ELIS ALMGREN:

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri