OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 29 - 1929

N:r 29. Ang. 1930 års mantalsskrivningsförrättningar.

Uppläses skyndsammast i kyrkorna inom lappmarksför¬
samlingarna minst tre gånger samt i övriga kyrkor inom
länet minst två gånger före förrättningarnas början i vad
församlingen angår.

I enlighet med från magistraterna i Umeå och Skellefteå städer samt ve¬
derbörande häradsskrivare inkomna, av Kungl. Maj:ts befallningshavande
gillade förslag, komma mantalsskrivningarna inom länet under innevarande år
att förrättas å nedannämnda ställen och tider, nämligen:

it Umeå stad:

å stadens rådhus under tiden 18—23 november varje dag kl. 10 f. m.—
Ze Mm.

i Skellejteå stad:

å stadens rådhus under tiden 18—23 november varje dag kl. 10 f. m.—
Jem.

i Umeå jögderi:
med Umeå socken: uti kommunalhuset å Backen den 9—14 december kl.
10.5 m.

med Sävars socken: å gästgivaregården i Sävar den 20—22 november
kl. 10 f. m.

med Holmö socken: å pastorsexpeditionen därstädes den 18 november
kl.10.15 m.

med Vännäs socken: å kommunalhuset i Vännäs by den 28—30 november
kl. 10 f. m.

med Vännäs köping: i skolhuset vid Vännäs järnvägsstation den 25—27
november kl. 10 f. m.

med Holmsunds socken: å pastorsexpeditionen i Holmsund den 2—4 de¬
cember kl. 9 f. m.

med Hörnefors socken: å hotellet i Hörnefors den 16—18 december kl.
Of Mm

med Nordmalings socken: å kommunalhuset i Nordmaling den 2—06 de¬
cember kl. 10 f. m.

med Bjurholms socken: å kommunalhuset i Bjurholm den 28—30 novem¬
ber kl. 10 f. m.