OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 28 - 1929.

NI:r 28. Angående länsprövningsnämndens sammanträde.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att
amdra sammanträdet med Västerbottens läns prövningsnämnd utsatts att äga
rum måndagen den 7 oktober 1929 klockan 6 eftermiddagen i länsstyrelsens äm¬
betslokal i Umeå.

Umeå i landskontoret den 14 september 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri