OCR Output

2 | 1920 DEN 12 SEPTEMBER. . N:r..27

sionsavgift, eller, om debetsedeln icke finnes tillgänglig, särskilt kvitto av upp¬
bördsmannen utfärdas, angivande dels att beloppet utgör pensionsavgift och
dels för vilken person avgiften erlagts. Därest arbetsgivare enligt 18 8 nämn¬
da lag utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger pensionsavgift för
den, som hos honom har tjänst eller arbetsanställning, skall särskilt kvitto på
sätt ovan sagts utfärdas.

Umeå i landskontoret den 12 september 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri