OCR Output

Uppläses i Umeå och Skellefteå städers kyrkor se¬
nast 14 dagar före uppbördens början, och hava veder¬
börande magistrater att skyndsamt inkomma med bevis
härom till Kungl. Maj:ts befallningshavande.

N:r 27. Angående 1929 års kronouppbörd i städerna.

För uppbörden av innevarande års allmänna utskylder inom Umeå och
Skellefteå städer har Kungl. Maj:ts befallningshavande i enlighet med därom
av vederbörande magistrater avgivna förslag fastställt följande tider och stäl¬
len, nämligen:

i Umeå stad:

Uti uppbördskontoret å rådhuset under tiden den 28—30 november samt
den 2—6 december 1929, varje dag kl. 10 im.—2 em. samt 5—7 em. med
början för den del av staden, som tillhör dess västra taxeringsdistrikt, i den
ordning, som å varje debetsedel kommer att utsättas.

i Skellefteå stad:

Uti stadskassörskontoret den 3—5 december 1929, alla dagar från kl. 10
fm.—2 em., jämväl i den ordning, som å debetsedlarna angives.

Vid uppbördsstämma skall en ledamot av magistraten eller annan av ma¬
gistraten särskilt utsedd person närvara, med åliggande att därvid i särskild
längd anteckna det av den skattskyldige erlagda och av uppbördsmannen kvit¬
terade belopp samt att därom på debetsedeln meddela bevis, utan vilket upp¬
bördsmannens kvitto ej är mot kronan gällande.

Skattskyldig, vilken åligger att inbetala sina kronoutskylder i föreskriven
tid och ordning, åligger att för indrivningen erlägga avgift, beräknad efter tre
öre å varje full krona av oguldna utskyldernas slutsumma, då densamma ej
överstiger tjugofem kronor, dock ei mindre än 25 öre, och efter sex öre å varje
full krona av berörda slutsumma, när denna överstiger 25 kronor.

Vid uppbördsstämma skall uppbördsmannen dels i uppbördsboken an¬
teckna verkställd inbetalning av utskylder jämte den avkortning, vartill han
med stöd av givna stadganden och på grund av förhållanden, som yppa sig vid
uppbördsstämman, anser anledning föreligga, dels ock på debetsedeln medde¬
la kvitto å det erlagda utskyldsbeloppet med anteckning tillika om den avkort¬
ning, som sålunda kan ifrågakomma.

Därest någon begagnar sig av honom enligt 15 3 i lagen om allmän pen¬
sionsförsäkring medgiven rätt att särskilt erlägga pensionsavgift eller del där¬
av, skall kvittot å debetsedeln innehålla, att det erlagda beloppet utgör pen¬