OCR Output

N:o 26. Ang. återkallat förordnande som kommissionär å lands¬
kontoret.

Jämlikt föreskrift i & 3 av Kungl. kungörelsen den 28 maj 1886 angående
anställande av kommissionärer hos statsdepartement och vissa ämbetsverk
m. fl. myndigheter kungöres härigenom, att Kungl. Maj:ts befallningshavan¬
de på därom gjord framställning denna dag beviljat landskontoristen John A.
Dahlgren entledigande från det honom den 4 november 1921 meddelade för¬
ordnande att vara kommissionär hos befallningshavanden beträffande ären¬
den, som skola handläggas å härvarande landskontor.

Umeå i landskontoret den 3 september 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri