OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 25 - 1929

Uppläses i Sorsele församlings kyrkor.

N:r 25. Angående förordnade synemän.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande denna dag förordnat nedan angivna personer att tills vidare inom
Sorsele socken vara sådana synemän, som omförmälas i 8 19 i Kungl. Maj:ts
nådiga kungörelse den 30 december 1916 angående tilläggsavvittring inom
vissa delar av Västerbottens läns lappmark, nämligen:

Vandringsrättaren M. Persson, Blattniksele;

Nämndemannen Nils Isak Johansson, Råstrand, Sappetsele;

Skiftesgodemannen Nils Olof Hjukström, Lomsele, Lomselenäs;

Kronoåbon Abraham Holmgren, Risnäs, Örnäsudden; samt

Kronoåbon Ludv. Grundström, Ammarnäs.

Umeå i landskontoret den 22 augusti 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELOF HUSS: G. WIK.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri