OCR Output

N:r 24. Ang. prövningsnämndens sammanträde.

Av förekommen anledning har Kungl. Maj:ts befallningshavande med
ändring av sin kungörelse den 25 juli 1929 angående tid för första samman¬
trädet med årets prövningsnämnd utsatt sammanträdet att taga sin början

måndagen den 26 augusti 1929 kl. 10 f. m.
Umeå i landskontoret den 13 augusti 1929.
PÅ Länsstyrelsens vägnar:
AXEL RUDBERG. ELIS ALMGREN,

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri