OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET.
SERIEN”A. N:r 22: 1929

N:r 22. Angående återkallande av förordnande som syneman.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande återkallat vandringsrättaren O. Larsson i Vilhelmina meddelade för¬
ordnande som syneman jämlikt $ 19 i Kungl. kungörelsen den 30 december
1916 angående tilläggsavvittring i Västerbottens läns lappmark och 8 42 i la¬
gen den 22 juni 1921 om ströängars indragande till kronan.

Umeå i landskontoret den 20 juli 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
BERT ÖHMAN. G. WIK.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri