OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 21 - 1929

N:r 21. Angående särskilda prövningsnämndens sammanträde.

För prövning av anförda besvär rörande dubbeltaxering m. m. samman¬
träder särskilda prövningsnämnden för länet å länsstyrelsens sessionsrum
lördagen den 20 juli 1929 klockan 9 f. m.

Umeå i landskontoret den 13 juli 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
AXEL RUDBERG. GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri