OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 20 - 1929

N:r 20. Kungörelse angående nytt allmänt resereglemente.

Till allmän kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:t den 27 juni
1929 utfärdat nytt allmänt resereglemente att gälla från och med den 1 juli
1929 och i nådig kungörelse samma dag utfärdat tilläggsbestämmelser till

nämnda reglemente.
Allmänna resereglementet och tilläggsbestämmelserna till detsamma äro
införda i Svensk författningssamling under n:ris 210 och 211 år 1929.

Umeå i landskontoret den 5 juli 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ALLAN RIETZ. GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri